księgowość i rachunkowość
księgowa

Pytania związane z rozliczeniem księgowym i podatkowym firmy

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Najważniejsza jest skala podatkowa na konkretny rok, do której podstawiamy przychody po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i ulgi, które są odejmowane od przychodu.

Skala podatkowa w 2012 roku.

Pierwsza skala podatkowa: do 85 528,00 zł wysokość podatku wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek wynosi 46,33 zł miesięcznie).

Druga skala podatkowa: od 85 528,00 zł wysokość podatku wynosi 14 839,02 + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Jeśli osoba jest samotna a jej dochód mieści się w pierwszej skali podatkowej to mnożymy go przez 18% odejmując od tego kwotę wolną od podatku 556,02. Następnie odejmujemy składki zdrowotne, ulgi i 1% OPP.

Jeżeli nasz dochód przekroczył 85 528,00 zł, po pierwsze musimy określić nadwyżkę (np. od 150 000 zł odejmujemy 85 528,00 co daje nam 64 472 zł). Kolejny krok to pomnożenie nadwyżki razy 32%. Do wyniku dodajemy  14 839 zł 02 gr ( jest to 18% podatku z 85 528zł minus 556,02zł ) i pomniejszamy ją o składki zdrowotne, ulgi i 1% OPP.

Inaczej wygląda rozliczanie małżeństw. Sumują oni swoje dochody, następnie dzielą łączny dochód na 2 i dopiero potem liczą podatek, a wynik który otrzymają mnożą razy dwa.

Ze wspólnego opodatkowania mogą skorzystać tylko małżeństwa, które nie mają odrębności majątkowej oraz przynajmniej jedno z małżonków jest opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem.

 

 

Jak rozliczyć VAT z faktur zagranicznych?

Współpracując z zagranicznymi firmami, jako polski podatnik jesteś zobligowani do podatku VAT z tytułu transakcji zagranicznej usługi na zasadzie importu usług. Twój zagraniczny partner powinien wystawić fakturę bez zagranicznego podatku VAT, dołączając do niej adnotację, że podatek VAT zostanie rozliczony przez nabywcę usługi. Następnie musisz wystawić fakturę wewnętrzną oraz wykazać w niej jednocześnie podatek VAT zarówno należny, jak i naliczony (oba w tej samej wysokości).

 

Nie zapomnij o wyznaczeniu momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli wykonanie usługi jest potwierdzone fakturą to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

 

 

Środki trwałe jako element majątku przedsiębiorstwa

Aby efektywnie prowadzić działalność gospodarczą, każde przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiedni majątek do którego zaliczane są różnego rodzaju środki rzeczowe i pieniężne. Majątek przedsiębiorstwa to m.in. budynki, środki transportu, papiery wartościowe, kapitał pieniężny itp.


Majątek rozumiany jako wartość uzyskana w wyniku przeszłego działania, mająca wpływ na przyszły sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa, nazywany jest aktywami. Natomiast źródło majątku przedsiębiorstwa to pasywa.


Do aktyw zaliczamy majątek trwały i majątek obrotowy, pasywa to natomiast kapitał własny i kapitał obcy. Aktywa muszą być zawsze równe pasywom.


Środki trwałe są podstawowym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i  zaliczane są  do rzeczowych aktywów trwałych (grunty, maszyny, budynki, urządzenia, środki transportu). Do majątku trwałego zalicza się również finansowy majątek trwały (akcje, udziały, papiery wartościowe).


Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że majątek trwały również ulega zużyciu w sensie fizycznym i ekonomicznym. Zużycie fizyczne wynika z eksploatacji środków trwałych i warunków zewnętrznych. Zużycie w sensie ekonomicznym wynika natomiast z postępu techniki.    

 

 

Kapitał pracujący netto

Jednym z trudniejszych zadań przedsiębiorstwa jest zarządzanie kapitałem pracującym. Przedsiębiorstwo musi utrzymać płynność finansową czyli krótkoterminowe bezpieczeństwo, jednak trzymanie zbyt dużej ilości płynnych aktywów odbywa się kosztem zysku. Zarządzanie kapitałem obrotowym jest sztuką, która w dużej mierze decyduje o sukcesie firmy.


Za definicję kapitału obrotowego (a właściwie kapitału obrotowego netto w skrócie KON) można przyjąć różnicę między aktywami obrotowymi (należności i inwestycje krótkoterminowe, zapasy), a krótkoterminowymi zobowiązaniami spółki.


Sukces firmy wiąże się po pierwsze z utrzymaniem płynności finansowej, dzięki czemu można w terminie opłacić wszystkich pracowników i dostawców. Po drugie na sukces firmy składa się poziom zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Ten poziom musi być odpowiednio wysoki, aby zapewnić ciągłość produkcji oraz umożliwić błyskawiczną realizację zamówień ze strony klientów. Nie wolno jednak zapomnieć, że utrzymanie zbyt wysokich poziomów aktywów krótkoterminowych wiąże się z utratą zysku. Firma mogłaby nadwyżkę gotówki wykorzystać na spłacenie części zadłużenia oraz zainwestować ją w przemysł, który przynosi zyski. Trzeba pamiętać, że magazynowanie zbyt dużej ilości zapasów generuje niepotrzebne koszta. Dlatego tak ważne jest aby utrzymywać odpowiedni poziom kapitału pracującego, który umożliwia realizację działalności firmy, z drugiej zaś strony ma jak najmniej negatywny wpływ na osiągany przez przedsiębiorstwo wynik finansowy. 


Jak tego dokonać? O równowadze między płynnością a zyskownością firmy już sobie powiedzieliśmy. Istotne jest również zarządzanie odpowiednimi elementami które mają za zadanie stworzyć warunki, w których wielkość kapitału pracującego, niezbędnego do zapewnienia płynności firmy, będzie jak najniższy. Dzieje się tak dzięki odpowiedniemu zarządzaniu cyklem konwersji gotówki, na który składa się kilka elementów: zarządzanie gotówką, zarządzanie zapasami, zarządzanie należnościami oraz zarządzanie zobowiązaniami.

 

 

Uwaga: Teksty zamieszczone w dziale "Pytania związane z rozliczeniem księgowym i podatkowym firmy" mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Powyższa lista może nie uwzględniać wszyskich pozycji, ktore mają zastosowanie w poruszanej problematyce.

© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów